జనగామ సబ్ జైళ్లో ఖైదీలకు పండ్లు పంపకం


మాజీ అవోపా ఆంధ్రప్రదేశ్ అధ్యక్షుడు కాచం అంజయ్య గాంధీ జయంతి సందర్భంగా జనగామ సబ్జైల్లో ఖైదీలకు పండ్లు పంపిణీ చేశారు.


కామెంట్‌లు